ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ОВЛАСТЯВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ЧРЕЗ СПОРТ – ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В СПОРТА“
10 ДЕКЕМВРИ 2020

Откриване на конференцията
 „ПРАВНА РАМКА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В СПОРТА“
„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ГАРАНТИРАНЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В СПОРТА“
„СПОРТЪТ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ“